contact  

www.blom-connect.nl
Elandweide 130
3437CV Nieuwegein

Mobiel: 0646800775

Mail: renee@blom-connect.nl


Aanmelden, informatie, opmerkingen

Wilt u zich via dit formulier aanmelden voor een cursus, geef dan de naam van de cursus en datum waarop die gaat plaatsvinden aan! Bij vragen vermeld dan ook duidelijk over welke dienst u een vraag heeft!

Privacystatement

 

Blom-Connect legt in het kader van haar (online)dienstverlening gegevens van u vast. Middels dit privacy statement informeren wij u over het gebruik van uw persoonsgegevens door Blom-Connect.

Voor welke doeleinden verwerken wij uw gegevens?

Blom-Connect verwerkt uw gegevens voor verschillende doeleinden zoals het aanbieden van informatie, het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, het voldoen aan wettelijke bepalingen en voor (statistisch) onderzoek naar het gebruik van de website en online diensten, ter verbetering van de dienstverlening.  

Bescherming

Blom-Connect is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en bezoekers van de website van groot belang is. Blom-Connect heeft dan ook passende maatregelen genomen om de website te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Persoonsgegevens van bezoekers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Blom-Connect houdt zich in alle gevallen aan de voorschriften van de Wet bescherming persoonsgegevens. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Blom-Connect. 

Uw rechten

Wilt u weten welke gegevens van u zijn vastgelegd, bijvoorbeeld om te controleren of deze gegevens juist zijn, of wilt u een wijziging doorgeven?

Stuur daartoe u een brief  naar Blom-Connect. Blom-Connect stuurt u dan binnen vier weken een overzicht, dan wel een bevestiging van de wijziging toe.

Gebruik van cookies

Blom-Connect maakt geen gebruik van cookies.

Verstrekking van gegevens aan derden

Blom-Connect verstrekt geen gegevens aan derden.

Blom-Connect en andere websites

Op de website van Blom-Connect kunt u hyperlinks naar websites van derden aantreffen. Blom-Connect kan geen verantwoordelijkheid dragen voor de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de betreffende site.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u deze richten aan: Blom-Connect, Elandweide 130, 3437CV Nieuwegein

Wijzigingen

Blom-Connect behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement, bijvoorbeeld vanwege nieuwe ontwikkelingen of online diensten. Het verdient daarom aanbeveling om regelmatig dit privacy statement te raadplegen.

Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 10-05-2015.

Algemene voorwaarden

 
Artikel 1: 
a.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Blom-Connect diensten van welke aard ook aan een opdrachtgever (hierna: "opdrachtgever") levert.
b. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 
Artikel 2:
Alle door de opdrachtgever aan Blom-Connect verstrekte opdrachten - waaronder aanvullende en vervolgopdrachten ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd - worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Blom-Connect. De artikelen 7:404 BW en art. 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing.
 
Artikel 3:
Bij het inschakelen van derden zal Blom-Connect steeds de nodige zorgvuldigheid inacht nemen. Blom-Connect is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van tekortkomingen van derden. Opdrachtgever geeft Blom-Connect hierdoor de bevoegdheid om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens de opdrachtgever te aanvaarden.
 
Artikel 4:
a. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.
b. De opdrachtgever vrijwaart Blom-Connect tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, dit behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Blom-Connect.
 
Artikel 5:
a. De opdracht kan worden aangegaan op basis van
    1. een periodiek door Blom-Connect in rekening te brengen honorarium of
    2. een vaste en vooraf af te spreken prijs die achteraf in rekening wordt gebracht
b. 1. De keuze voor de onder a openstaande keuzes wordt bij het aangaan van de opdracht bepaald.
    2. Bij keuze 2 onder a kan bij het aangaan van de opdracht ook een "no-cure no-pay"-clausule in de opdracht worden      
         opgenomen.
c. Op de punten 1 en 2 onder a genoemde mogelijkheden is een betalingstermijn van veertien dagen te rekenen vanaf de   
    dagtekening van de declaratie van toepassing, tenzij anders schriftelijk vastgelegd.
 
Artikel 6:
In geval van verzuim is opdrachtgever over het declaratiebedrag of het niet betaalde gedeelte daarvan een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand of een gedeelte van een maand,te rekenen vanaf de vervaldatum tot de datum van betaling. De buitengerechtelijkeincassokosten worden gesteld op minimaal 15% van het niet betaalde gedeelte van de declaratiebedragen (inclusief BTW).
 
Artikel 7:
De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Blom-Connect wordt beheerst door het Nederlands recht. Geschillen die uit de rechtsverhouding voortvloeien zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

Blom-Connect
Elandweide 130
3437CV Nieuwegein

Disclaimer

Hoewel de inhoud van deze website zorgvuldige is samengesteld en de inhoud zo veel mogelijk wordt gecontroleerd op haar inhoud en actualiteit, kan Blom-Connect niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de gepubliceerde informatie. De informatie die de bezoeker van onze website dan ook leest kan hij enkel op eigen risico en op eigen verantwoordelijkheid aanwenden. Blom-Connect kan derhalve geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade, van welke aard dan ook, die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van deze website. Hieronder vallen onder meer, doch niet uitsluitend, (het nalaten van) handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie, alsmede de (tijdelijke) onmogelijkheid om de site te kunnen gebruiken.

Blom-Connect aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de - al dan niet door derden aangeboden- informatie op de website van Blom-Connect.
 

Blom-Connect behoudt zich het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of de Algemene Voorwaarden van Blom-Connect.

De informatie op de webpagina'’s behorend tot de website van Blom-Connect kan technische of typografische fouten bevatten. Deze informatie kan op elk moment worden aangepast of uitgebreid zonder enige waarschuwing vooraf. Blom-Connect is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor enig andere webpagina die naar de website van Blom-Connect verwijst, noch voor enig andere webpagina waarnaar de website van Blom-Connect verwijst